JavaScript Required!

We're sorry, this form requires JavaScript to be enabled.

Please enable JavaScript in the browser's settings menu and refresh the page or browse to this form in a browser that supports JavaScript.

Ffurflen Gwyno

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein ddiogel hon os ydych chi eisiau gwneud cwyn ynghylch yr heddlu neu sefydliad arall sydd wedi ei gynnwys yn system gwynion yr heddlu. Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur a rennir, er mwyn diogelu’ch preifatrwydd cliriwch eich hanes pori, yn cynnwys eich storfa a data llenwi ffurflen yn awtomatig wedi i chi gyflwyno'r ffurflen gwyno yma.

Hygyrchedd

Os na allwch chi gwblhau'r ffurflen ar-lein yma, gallwch lawrlwytho copi caled o'r ffurflen gwyno o'n tudalen gwynion i'w llenwi yn hytrach. Yn ogystal a hyn, gallwch ein ffonio ar 0300 020 0096 (gwasgwch 1 pan ofynnir i chi).

Sut fyddwn yn trin eich gwybodaeth

Mae gennym ofyniad cyfreithiol i basio manylion eich cwyn ymlaen i'r heddlu perthnasol. Sylwer, bydd holl gynnwys y ffurflen hon (gan gynnwys eich gwybodaeth gydraddoldeb ac amrywiaeth) yn cael ei basio i'r heddlu perthnasol iddynt ei gofnodi.

Os oes gennych chi bryderon am basio’ch gwybodaeth ymlaen at yr heddlu, ffoniwch ni ar 0300 020 0096.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

Gwybodaeth am bwy sy'n cyflwyno'r gŵyn

Ai chi yw’r achwynwr neu a ydych chi'n cyflwyno’r gŵyn ar ran rhywun arall? 

Eich manylion

Eich manylion

Manylion yr achwynydd

Manylion y gŵyn

Dywedwch wrthym ni am y digwyddiad yr ydych yn cwyno yn ei gylch

Beth fyddech chi'n hoffi gweld yn digwydd o ganlyniad i’ch cwyn? (Dylech ddewis pob un sy’n berthnasol)

Manylion swyddog/staff yr heddlu

A wyddoch chi am unrhyw fanylion y swyddogion heddlu/staff yr heddlu sy’n gysylltiedig â’r mater rydych chi’n cwyno amdano? Sylwer, pan gysylltir â chi ynghylch eich cwyn, byddwch yn cael cyfle pellach i ddisgrifio unrhyw swyddog/aelod o staff.
Safle Rhif Enwau cyntaf Cyfenw(au)

Manylion y tyst

Sylwer, nid dyma fydd eich unig gyfle i ddisgrifio’r tystion. Pan gysylltir â chi ynghylch eich cwyn, byddwch yn gallu disgrifio unrhyw dystion eraill.

A oedd yna unrhyw dystion?
A ydych chi'n gwybod manylion cyswllt/adnabod unrhyw dystion?
Teitl y Tyst Cyfenw(au) Enwau cyntaf Cyfeiriad E-bost Rhif cyswllt

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cydraddoldeb

Rydym eisiau sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio ac elwa o’n gwasanaethau.

I’n helpu i sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn, byddai'n ddefnyddiol i ni pe gallech ateb y cwestiynau canlynol.

Pe byddai'n well gennych, gallwch hepgor y cwestiwn gan na fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw fodd. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus sy'n ymwneud â system gwynion yr heddlu, yn cynnwys yr heddlu a’r IOPC.

Gallwch weld sut fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd a geir ar wefan pob sefydliad.

Pa ddewis isod sy'n disgrifio’ch anabledd? (ticiwch bob un sy'n gymwys)

Adborth

Cadarnhad a chwblhau

Trwy glicio ar y botwm 'Cyflwyno' isod, rydych chi'n cadarnhau bod yr wybodaeth yr ydych wedi ei darparu yn wir a chywir hyd eithaf eich gwybodaeth.

Dysgwch sut fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd, a thrwy fynd i wefannau'r sefydliadau eraill dan sylw.

Captcha

Please verify that you are human by completing the below Captcha